Текст і комунікація Текст як змістова цілісність. Визначення тексту у лінгвістиці і семіології. Науки про текст. Семіотика, риторика, герменевтика, лінгвістика, теорія дискурсу.

Текст і комунікація

 1. Текст як змістова цілісність. Визначення тексту у лінгвістиці і семіології.
 2. Науки про текст. Семіотика, риторика, герменевтика, лінгвістика, теорія дискурсу.
 3. Структури репрезентації знань у тексті і комунікації. Поняття фрейму.
 4. Семіотика як наука про текст і знак. Розділи семіотики. Семантика, синтактика,

прагматика.

 1. Трактування тексту у семіотиці. Текст як синтагматична сутність.

6. Структура знака за Ф. де Соссюром. Складники і відношення у структурі знака.

7. Поняття означуваного, означника і сигніфікації в семіотичній теорії.

8. Різновиди знаків за класифікацією Ч. Пірса.

9. Денотат і конотації.

10. Теорія інтертекстуальності. Інтермедіальність.

 1. Проблема правди і брехні у семіології. Псевдоподія, симулякр, віртуальний об’єкт.
 2. Поняття міфу у масовій комунікації.
 3. Символ. Символ та Текст і комунікація Текст як змістова цілісність. Визначення тексту у лінгвістиці і семіології. Науки про текст. Семіотика, риторика, герменевтика, лінгвістика, теорія дискурсу. ідентифікація. Види символів у масовій комунікації
 4. Ідентичність і текст. Параметри ідентичності та їх вияв у тексті.

15. Поняття комунікації. Текстуальний компонент комунікації і комунікативний вимір

тексту.

16. Комунікація та її різновиди. Інтраперсональна, інтерперсональна, групова,

організаційна, соціальна комунікація.

17. Поняття масової комунікації.

18. Моделі інформаційної трансмісії.

 1. Тип медіа і особливості тексу. Розвиток інформаційних технологій і еволюція

текстуальних форм. Гіпертекст як засіб нелінійної репрезентації змісту.

 1. Текст як системно-структурна єдність. Структура тексту. Види структур.
 2. Функціонально-смислові типи текстів. Особливості аналізу структури оповіді, опису, міркування.

22. Дискурс як риторично-функціональний тип мовлення. Залежність між функцією і

структурою дискурсу. Види дискурсів.

23. Контекст дискурсу. Елементи контексту. Інтертекст, співтекст, надтекст, підтекст.

24. Види Текст і комунікація Текст як змістова цілісність. Визначення тексту у лінгвістиці і семіології. Науки про текст. Семіотика, риторика, герменевтика, лінгвістика, теорія дискурсу. контекстів. Буттєвий і лінгвістичний контексти.

 1. Зв’язність тексту. Смислова і формальна цілісність. Когерентність і когезія.
 2. Асоціативний і логічний типи зв’язності у тексті.
 3. Когерентність як відповідність тексту єдиній смислогенеративній схемі. Рівні когерентності: глобальна, епізодична, локальна.
 4. Цілісність тексту і поняття ізотопії.
 5. Формально-композиційні елементи тексту. Заголовок як елемент структури і вид дискурсу.
 6. Типи заголовків. Поняття заголовкового комплексу.

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentayfqlrd.html
documentayfqtbl.html
documentayfralt.html
documentayfrhwb.html
documentayfrpgj.html
Документ Текст і комунікація Текст як змістова цілісність. Визначення тексту у лінгвістиці і семіології. Науки про текст. Семіотика, риторика, герменевтика, лінгвістика, теорія дискурсу.