Примітки. 1) Дневник — Zbiór c

1) Дневник — Zbiór c. 149-152, Журковский с. 97-8.

2) Журковский, вихваляючи подвиги свого колєґи Хмєлєцкого, занадто рожево представляє його успіхи.

3) Дневник каже, що військо зостало Потоцкого і Тишкевича ubiezpieczonych nieco kozackimi traktatami; сї слова дослїдники перекладали так, що мовляв сї полки зміцнили свої позиції на козацький спосіб. Переклад, думаю, не можливий.

4) Wiele piechoty niemieckiej pogineło, i koni siła nastrzelali, także kawaleriey zacney padło niemało, записують Pamiętniki do panow. Zygmunta III, I c. 124. Gdzie i z naszey strony krew lac się musiały y towarzystwa kilkanascie (!) z naszych zginęło y rotmistrz kozacky pan Rogowski, koni Примітки. 1) Дневник — Zbiór c także sila barzo nastrzelano i nazabiano — сучасна записка, Публ. бібл. F. IV 96 л. 43.

5) Дневник — Zbiór с. 152-6, тамже листи Мясковского і Конєцпольского с. 164-5, 228-9, Журковский с. 99-100.

6) Zbiór, с. 175-7.

7) Ibid. c. 157.

8) Ibid. c. 199.

9) Zbiór с. 200, доповняю й поправляю деякі ймення по рукоп. Публ. бібл. № 241 с. 624 Тут сей реєстр послів виглядає так: Piotra Odinca, Iana Larzia, Lwa Barutę, Iana Buczynskiego, Andrzeia Kudinowskiego, Mikolaia Bolbosa, Iwana Horuskiewicza, Stephana Mikytucza, Bohdana Passyne a Iwana Pekaczewskiego.

10) Zbiór c. 199-207, Zrzódła II c. 180, Źurkowski c. 101.

11) Zbiór c. 208-16, Źurkowski c. 102.

12) Zbiór c. 159, 229.

13) Ibid. c. 158.

14) З датою 5/XI; чи се показує, що Примітки. 1) Дневник — Zbiór c деклярація була вислана другого дня, чи тут недокладність в датї, тяжко сказати.

15) Zbiór c. 218-222.

16) Старшинї плата така: старшому 600 зол., двом осавулам по 150, обозному, писарю і судї військовому по 100, 6 полковникам по 100, осавулам полковничим по 50 зол., 60 сотникам по 50 зол. Роспись дуже інтересна, бо вказує на дальші факти еволюції козацького устрою: перехід полку від пятисотного до тисячного контінґенту, дальша орґанїзація інституту ґенеральної старшини, дуже близька вже до часів Хмельниччини (судя військовий, повисшеннє значіння писаря, роздїл осавулів генеральних від полкових, отамани вже між старшиною не фіґурують).

17) Так очевидно треба розуміти досить неясну стилїзацію комісарських постанов: Starszemu, ktorego k. mc.ś przez Примітки. 1) Дневник — Zbiór c hetmanów koronnych z pośrodka ich samych obranego podawac będą, особливо як порівняти з попереднїми словами про затвердженнє Дорошенка.

18) Zbiór c. 232-3.

19) Zbiór c. 230-241, теж в Архиві III. І ч. 78.

20) Неприємно мусїли звучати для козаків фрази: iż przez szable zа nastąpieniem woyska koronnego znacznie są pokarane, tym których szczęście i wola boża od tey kazni zasłoniła, iż i ostatek krwie swoiey, przy którey Rpta ich zostawiła, na odwagi i usługi Rptey ofiarują y obowiązują, cale imieniem i. k. m. i rptey odpuszczamy.

21) Imieniem pana Примітки. 1) Дневник — Zbiór c Michaila Doroszenka starszego woyska i. k. n. Zaporoskiego za prośbą iego, iż sam pisac ne umiał, Jan Raczynski mp. podpisuie się. Imieniem wszystkiego woyska Zaporoskiego przy bytnosci starszych podpisuie Sawa Burcewsky pisarz woyskowy. Ся підпись, звісна в численних копіях „комісії 1625 р." (в рукоп. Публичної біблїотеки, № 29, 96, 175), опущена в виданнях її (тільки з Маркевичової історії цитує її видавець в Zrzódła-х т. II с. 189). Підпись писаря читаєть ся різно — Sawuy Buczewsky також; очевидно се помилка.

22) Zbiór VI с. 158-160.


documentayfrwqr.html
documentayfseaz.html
documentayfsllh.html
documentayfssvp.html
documentayftafx.html
Документ Примітки. 1) Дневник — Zbiór c